30 jaar peuterspeelzaal.
September 2017

Dertig jaar terug start van peuterzaal in Ried
Tot ongeveer 1990 werd maandelijks consultatiebureau voor baby's en peuters in de Rede gehouden. Wijkzuster Selly van der Veen was het vaste gezicht op deze middagen. In het najaar 1986 kwam zij bij verschillende ouders met het verzoek om een peuterspeelzaal op te richten, omdat er op dat moment een groot aantal baby's en peuters in Ried waren. Een aantal van deze peuters ging al naar de peuterzaal in Dongjum, maar het zou veel fijner zijn om zoiets in eigen dorp te hebben, was de mening van zuster Van de Veen. Al gauw was er een groepje die zich voor dit initiatief wilde inzetten. Zij inventariseerden in het voorjaar van 1987 het aantal peuters in de dorpen Ried, Boer, Peins en Zweins. Dit zag er rooskleurig uit.
Om een peuterzaal te realiseren werd er een subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan. Deze werd afgewezen, waarna een drietal dames naar het gemeentehuis trok voor een gesprek met Hanna Ludwig. Naar voren werd gebracht dat er op dat moment genoeg peuters in het dorp en omgeving waren die gebruik zouden gaan maken van een peuterzaal. En dit aantal zou nog toenemen, want de prognose van het aantal aanstaande geboortes was gunstig. Dus zou er zeker een draagvlak voor een peuterzaal in eigen dorp zijn. Helaas mocht dit gesprek niet baten, de subsidieaanvraag bleef afgewezen vanwege het bestaan van een dergelijke instelling in Dongjum. Maar men ging niet bij de pakken neer zitten! Besloten werd om eerst op experimentele basis van start te gaan. In juli 1987 werd het eerste bestuur opgericht: Ada Groot, voorzitter; Gemma van Bruxvoort, penningmeester; Willy v.d. Voorn, secretaresse en bijzittende bestuursleden Sjoukje Hibma en Tieteke Kiestra (Peins). Dit bestuur werkte de plannen verder uit om de peuterspeelzaal alsnog van de grond te krijgen. Om geld voor een start te krijgen werd een aanvraag gedaan bij het Nationaal Jeugdfonds - Jantje Beton, een verzoek ingediend bij het RABO-dorpenfonds, en gecollecteerd voor Jantje Beton. Later zouden daar de ouderbijdragen nog bijkomen. Verder gingen de bestuursleden bij de deuren langs om bruikbaar speelgoed in te zamelen. Als leidster werd Lucie Dethmers benaderd. Zij bezat de benodigde papier om een peuterspeelzaal te leiden.
Op 15 september 1987 werd gestart met een groepje van 5 peuters. Al gauw bezochten 15 peuters tussen 2_ en 4 jaar uit Ried, Boer, Peins en Zweins elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 tot 11 de peuterzaal. Juf Lucie zorgde samen met een van de moeders, die volgens rooster bij toerbeurt meedraaiden, voor een paar gezellige en leerzame uurtjes speelplezier voor de peuters. Naast het aanwezige speelgoed werd in de beginperiode ook speelmateriaal geleend bij de speel-o-theek in Franeker.
De peuters van het eerste uur: Op het klimrek: Jeroen Groot, Heidi Looge, Sybe bij de Ley, Pieter Siderius (met helm) en juf Lucy Dethmers. Onderste rij: Ymie Meijer, Joan Rikhof, Klaske Kooistra, Annet Talsma, Almer v/d Voorn, Betty Hibma, Froukje Punter en Inge van Bruxvoort.
In korte tijd werd de levensvatbaarheid van een peuterspeelzaal in Ried bewezen. Gelukkig zag de gemeente dit nu ook in en kwam er aan het eind van het jaar goed bericht. Uit het krantenartikel met de titel 'Peuterspeelzaal Ried krijgt subsidie': In tegenstelling tot eerdere stellingname van de plangroep welzijn in Franekeradeel kan de peuterspeelzaal in Ried met ingang van 1988 rekenen op een bijdrage van de gemeente. Het gaat om een bedrag van bijna 2000 gulden. Een eerdere subsidieaanvraag werd afgewezen omdat in Dongjum ook een peuterzaal is en men vreesde dat deze nadelige gevolgen zou ondervinden van die van Ried. De praktijk wijst echter anders uit en bovendien voorziet de peuteropvang in Ried in een behoefte. B&W spreken van een bevordering van de leefbaarheid in Ried.
Dankzij deze subsidie kon er nieuw speelmateriaal worden aangeschaft. Zo kwam er o.a. een klimrek, oventje, kinderwagen en bouwblokken. Nu de peuterzaal verzekerd was van steun van de gemeente kon er op 23 februari 1988 een open dag op de peuterspeelzaal worden gehouden. Een paar weken later vond de eerste jaarvergadering met de ouders plaats. Een jaar nadat het eerste bestuur was gevormd werden de statuten goedgekeurd en was het voortaan Peuterspeelzaal Ried e.o.
In de beginjaren gingen de peuters op “schoolreisje” naar de boerderij van Wildeboer of naar juf Lucy haar boerderij. De kleintjes liepen er in een lange sliert heen terwijl ze zich aan een lang touw vasthielden.
Elmer Rikhof, Jan Kooistra, Guido Groot, Harm Herrema, Rutger Jonker en Juf Lucie zingen het liedje over het klein kaboutertje, dat op de grond ligt (naam onbekend).
In mei 1993 heeft Emmy Herrema, eerder kleuterjuf in Beetgumermolen, Lucie haar taak overgenomen. De hulpmoeders werden na verloop van tijd vervangen door een vaste vrijwilliger. Dat is intussen ook al achterhaald, tegenwoordig moet een hulpkracht de benodigde papieren bezitten Bij een groep van meer dan 6 peuters wordt Emmy bijgestaan door een gediplomeerde kracht.
Het maximale aantal peuters is altijd 15 geweest. Er zijn jaren geweest dat er een wachtlijst was. Toen op zeker moment het aantal peuters terugliep is de leeftijdsgrens verlaagd naar 2 jaar.  Toch kwam er later weer een groot stroom peuters en is er zelfs een derde dagdeel geweest met een 3+ groep.
In 2004 is het officieel een tweetalige peuterspeelzaal geworden, er wordt zowel Fries als Nederlands aangeboden. De huisvesting van de peuterspeelzaal in de Rede liet al jaren te wensen over. Naast dat de ruimte weinig daglicht binnen liet kwam het voor dat het dorpshuis de avond tevoren in gebruik was, waarbij ook gerookt en de vloer niet meer schoon was. Geen ideale omgeving voor kleine kinderen. De gemeente erkende dat de Riedster peuterzaal de slechtste huisvesting in de gemeente had en stelde een extra bedrag beschikbaar voor de nieuw te bouwen school, waar ook de peuterzaal een plekje kon krijgen. Op 14 maart 2008 verhuisde de peuterspeelzaal naar de nieuwe basisschool en mag op dinsdag en vrijdagochtend gebruik maken van de gemeenschapsruimte. De naam van de peuterspeelzaal veranderde in Peuterspeelzaal de Oanset.
Momenteel komen op dinsdagmorgen 6 peuters en op vrijdagmorgen 4 peuters naar de peuterzaal. Doordat veel kleintjes tegenwoordig naar de kinderopvang gaan, loopt het aantal peuters gestaag achteruit. Als dit aantal nog verder daalt dan kan na dertig jaar het doek voor de peuteropvang wel eens vallen.


Stichting Oud Ried