Lyts Begjin.
Stichting Oud Ried.

Eind 1998 zijn een groepje enthousiaste mensen begonnen met het uitzoeken van de geschiedenis van het dorp Ried. Het doel van onze stichting is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met Ried te maken heeft. Tevens houden wij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in ons dorpshuis. Wij zijn dus altijd op zoek naar personen die ons verder kunnen helpen met o.a. foto’s krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, prentbriefkaarten (ansichtkaarten) en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp RIED. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven uit ons dorp zijn van harte welkom. U begrijpt, wij zijn op zoek naar alle mogelijke informatie over Ried. U kunt ons bereiken via de mail: oudried@live.nl

Postadres: Sjoukje Hibma
                  De Rombade 9
                  8811 HT Ried
                  tel:0517-269494

Juni 2017

Lyts Begjin / L.B. Band
Na het slotconcert van Lyts Begjin (de L.B. Band), afgelopen zaterdagavond 24 juni, is het muziekkorps voorlopig in de slaapstand gegaan. Dit heeft zich ruim een halve eeuw terug ook voorgedaan. In het seizoen 1962/'63 kampte de vereniging met de nodige moeilijkheden: vertrek van leden en slecht repetitiebezoek kenmerkten het jaar. Op 2 februari 1963 werd nog een goedbezochte uitvoering gegeven, naar wat later zou blijken voorlopig de laatste. Verder was het korps dat seizoen niet actief geweest, omdat met zo weinig leden zoiets niet mogelijk was. Er zou wel geprobeerd worden om het volgende seizoen door te gaan, maar het is stil gebleven. Over deze periode staat niets in de notulenboeken vermeld. Na zes jaar werd de stilte verbroken. In de zomer van 1969 namen Wierd en Klaske Riemersma, sinds kort nieuwe inwoners van Ried, de eerste stappen om het slapende korps nieuw leven in te blazen. Als eerste begonnen ze met het inzamelen van de instrumenten, welke her en der omzweefden, niet alleen in eigen dorp, maar ook in o.a. Tzummarum en Weidum. Daarnaast moest ook de bladmuziek weer tevoorschijn komen en het allerbelangrijkste: nieuwe leden die in dit heropgerichte korps mee wilden spelen. In september 1970 was het dan zover, de eerste repetitie onder leiding van dhr. Riemersma, muziekleraar aan de RSG Simon Vestdijk in Harlingen, ging van start. Er werd op maandagavond met 23 leerlingen in één van de schoollokalen gerepeteerd. Uiteindelijk bleven hier 12 van over. Riemersma gaf op woensdagavond en zaterdag- en zondagmorgen de leerlingen thuis ook les. Ook de heer Jan Faber zette zich in voor deze zaak en onder leiding van deze twee mannen werd er druk geoefend en gerepeteerd. Na ruim een half jaar waren de leerlingen zo ver gevorderd dat er een beroep op de oud-leden werd gedaan om de gelederen te versterken. Praktisch alle leden, voor zover ze nog in Ried woonden, gaven hier gehoor aan en vanaf mei werd er gezamenlijk gerepeteerd. De jonge leden en oudgedienden moesten eerst wel even aan elkaar wennen, maar na een paar weken werd er al behoorlijk gespeeld, zodat op zaterdagavond 1 juli 1971 al het eerste openbare optreden plaatsvond. Gezeten op de vrachtauto van Boeije Hiemstra wachtte het korps de Ouden van Dagen, die terugkwamen van hun jaarlijkse uitstapje, bij de ingang van het dorp op en ging de stoet auto's voor naar café Groen. Een hele verrassing, zowel voor de oudjes als voor de dorpelingen. In januari 1972 was het muziekkorps zover om weer een muziekuitvoering in café Groen te geven. Hierna volgden al snel meer, zo werd er gespeeld bij de terugkomst van schoolreisjes, bij kaatspartijen (o.a. op de zondag van de kermis en jarenlang bij de Bondswedstrijd), Elfstedentochten, kerk- en Kerstdiensten, jubilea, openingen, huldigingen, Riedertreffen en nog veel meer, te veel om hier allemaal op te noemen.
Bij het 50-jarig jubileum (ook de slapende jaren waren meegeteld) in 1973 telde het muziekkorps 32 leden. De receptie en uitvoering werden in de nieuwe gymzaal gehouden, die sinds juni 1970 in gebruik was. Daarna hebben Lyts Begjin en toneelvereniging Willem van Haren lange tijd een gezamenlijke uitvoering in de gymnastiekzaal gegeven.
Na een aantal jaren werd besloten om ook aan concoursen mee te doen. Met succes, want in de loop der jaren zijn heel wat prijzen mee naar Ried gegaan. In 1975 werd er een Boerenkapel opgericht, die op zondagmorgen onder leiding van Jan Faber repeteerden. De Boerenkapel, die zijn hoogtijdagen in de jaren '70 en '80 beleefde, trad op tijdens jubilea, carnaval, braderieën en andere feestelijkheden.
Ruim 10 jaar terug werd de naam van het korps veranderd van Lyts Begjin in L.B. Band in de hoop zo meer aantrekkingskracht op de jeugd te hebben. Ondanks dat er genoeg jeugd werd klaargestoomd om in het muziekkorps te spelen haakte het merendeel van hen na een aantal jaren af. Ook oudere spelers verlieten om diverse redenen het korps, zodat in de loop der jaren het aantal leden langzamerhand afgebrokkeld. Hierdoor telde het korps nog 15 spelende leden, te weinig om een gevarieerd muziekprogramma naar voren te brengen. De hoop om over 6 jaar het honderdjarig jubileum te vieren is hiermee (waarschijnlijk) vervlogen.

Stichting Oud Ried
1. Doeke bij de Leij, 2. Evelien Swart, 3. Evert van Schepen, 4. Willem Wakelkamp, 5. Jelle Faber, 6. Jan Faber, 7. Johan Leushuis, 8. Griet Scheen, 9. Haaije Meijer, 10. Peter Dijkstra, 11. Aswin van Woudenberg, 12. Jappie Bouma, 13. Jan Dijkstra, 14 Hotze Wielenga, 15. Wytze Scheen, 16. Jannie Veninga, 17. Durk Faber, 18. Petra Elsinga, 19. Agnes Buisman, 20. Jolanda Tilstra, 21. Nynke Hoppinga-Stienstra, 22. Anke van der Schaaf, 23 Marije de Graaf, 24. Jesse Bouma, 25. Dorina Rodenhuis, 26. Willem Fiegen, 27. Nienke Hiemstra, 28. Rixt Faber, 29. Marlies Groot, 30. Ymkje van der Ploeg, 31. Diana Elsinga, 32. Johanna bij de Leij, 33. Sandra Leushuis, 34. Sybolt Bouma (dirigent)

Foto: 60 jarig jubileum 1993