Publicaties.
Bootreisje van de arbeidersbond met de Piet Hein uit Dronrijp

Naar aanleiding bovenstaande foto in het boekje 'Boeren, boerderijen en boerenwerk' kregen wij een reactie van Durk en Aukje Travaille-Duiker uit Menaldum. Zij wisten meer over de foto vertellen. In de eerste helft van de 20ste eeuw waren landarbeiders bij de arbeidersbond aangesloten. Eens in de twee jaar maakten leden van de arbeidersbond een uitstapje. Zo ook op een mooie zomerse dag in 1953. 's Morgens vroeg vertrokken de arbeiders en hun echtgenotes op de fiets vanuit Ried naar Keimpetille , waar de boot van Aukje haar vader, Hendrik Duiker uit Dronrijp, al klaar lag. Duiker was beurtschipper en verzorgde beurtvaarten op Leeuwarden. Op de terugweg bezorgde  hij veevoer bij de boeren in Deinum en de Dronrijpster Puollen. Hendrik Duiker staat links boven met hoed, zijn vrouw Trijntje rechtsachter met witte jurk. Trijntje zorgde samen met haar schoonzus, die naast haar staat, voor koffie, thee, chocolademelk en fris tijdens de reis. Vooraan met licht overhemd zit Durk Travaille, die de bediening voor zijn rekening nam. De foto is gemaakt voordat de boot 's morgens bij Keimpetille van wal stak. Helaas is het niet gelukt om alle namen te achterhalen.
Op de boot: de man die de stok vasthoudt is Jelle Pekel, dan Pieter Schiphof, onb., Pieter Draaisma en laatste in de rij Aaltje Draaisma.
Achteraan: onb., Hinke Miedema, onb., Ate Wieringa, 2x onb., Evert en Sjoerdtje Yntema, Fokje Miedema, met pet Auke de Haan, Frouke Vellinga, 2x onb., Aagje Vellinga en Watze Visser.
Achter accordeonist: Teuntje Hofstra, Jacob Miedema (zit voor zijn vrouw met witte bloes), dan Sietske Bergsma, Griet Wieringa, daarachter Tet Dijkstra, onb. en Teunis Steinfort.
Vooraan: Reinder uit Tzummarum met de accordeon (want er moest natuurlijk wel een stukje muziek mee!), Maaike Hiemstra, Jan Dijkstra en helemaal rechts Hitsje Visser

De reis ging die dag naar Grouw, waar het gezelschap de gelegenheid kreeg om de benen te strekken en een hapje te eten. En daarna weer terug op naar Keimpetille.
Sierk Dijkstra wist ook nog een en ander over de Arbeidersbond te vertellen. Zijn vader Jan Dijkstra was penningmeester van de Riedster afdeling van de bond. In de winter, wanneer er geen werk was voor de landarbeiders, moest er elke week gestempeld worden. Ze kwamen dan bij Jan Dijkstra aan de Pastorielaan om een stempel te laten zetten. Het uitbetalen gebeurde ook bij Jan aan huis. Er stond dan een tafeltje bij de deuropening. Al die aanloop legde de nodige druk op het gezinsleven, want de werkloze arbeiders kwamen niet alleen voor het stempelen of het geld, maar bleven vaak ook nog een tijd hangen voor een praatje. In de jaren '30, toen er een grote werkloosheid heerste, werden de arbeiders in de winter in het kader van de werkverschaffing verplicht werkzaamheden te verrichtten, zoals het uitdiepen van de gracht bij Andla state en het uitdiepen van de opvaart. En dat gebeurde allemaal nog met de schep!
Nadat in de jaren '60 en '70 steeds meer boeren een tractor kregen en de arbeiders ander werk moesten zoeken, is de Arbeidersbond gefuseerd met de Algemene Bedrijfsbond Voeding- en genotmiddelen (ABVG) tot  de Agrarische en Voedingsbedrijfsbond (AVB).

Stichting Oud Ried.