Lyts Begjin.

Wim Cozijnse staat achter Jan Hiemstra op de trekker.
 
 
 
 
Ook kwamen steeds meer mensen uit Holland op oude fietsen of lopend met kinderwagens om te proberen hier wat eetbaars te halen. Op zekere avond klopten twee hongerige Amsterdamse jongetjes, die helemaal lopend over de Afsluitdijk waren gekomen, bij Nammen en Akke Ennema op de deur en vroegen of ze wat te eten konden krijgen. Eén jongen is de rest van de oorlog bij hun gebleven, de andere is naar Slappeterp gegaan. Ook Willy Jurgens kwam met kinderwagen over de Afsluitdijk en is een tijd bij Auke en Sjoukje de Haan in huis geweest.
 
In september 1947 kregen de ‘Friese Pleegouder’, die in de Hongerwinter kinderen hadden opgevangen, van het Laboratorium van de Bataafse Petroleum Maatschappij (de huidige Koninklijke Shell) een  uitnodiging om naar Amsterdam te komen voor het in ontvangst nemen van een onderscheiding. Gezamenlijk kwamen zij op een groepsfoto en iedereen kreeg een herinneringsmedaille.
 
 
 
Stichting Oud Ried
 
 
Terug naar index.
.Muziekvereniging “Lyts Begjin” tijdens hun 25-jarig jubileum in 1948.
 
 
Boven: Jaap Wielenga, Lolke Nauta, Johannes Siderius, Anne Rodenhuis, Yde v/d Ploeg, Jan Vollema, Wieger Meijer, Tjeerd v/d Ploeg.
 
2e rij: Piet Visser, Aebe Stienstra, Tiete Dokter, Broer Sipma, Andries Vlaskamp, Joh. Poelstra (Boer), Piet Wielenga, Lammert Vollema, Durk Meijer en Jan Sytsma.
 
Onder: Maaike Stienstra, Wiebe v/d Ploeg, A C Meijer, De Ruiter (dirigent)
 
Evert Yntema, Ulbe Stienstra, Hotze Wielenga, Tine Poelstra (Boer).
 
 
 
Auke Hoefstra, Ulbe Stienstra, Jouke Vlietstra, Lolke Nauta en Johannes Siderius richtten in 1923 de muziekvereniging ‘Lyts Begjin’ op. In 1963 kwam er voorlopig een einde aan de activiteiten van het korps, totdat in 1971 Wierd Riemersma en Jan Faber de vereniging weer nieuw leven inbliezen. Op 24 juni 2017 blies de LB-band, zoals Lyts Begjin toen heette, met een afscheidsconcert echter de laatste noten uit.
 
Stichting Oud Ried.